Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.Коментар ст.46

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілимЗвільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Коментар

Ст. 46 є закріпленням відомого зарубіжному законодавству інституту медіації як альтернативного способу врегулювання кримінально-правових конфліктів, в основу якого покладено посередництво у примиренні сторін. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим дає змогу: потерпілому – більш оперативно отримати належну компенсацію заподіяної йому шкоди; особі, яка вчинила злочин, – бути звільненою від кримінальної відповідальності; державі – зекономити фінансові та інші ресурси, необхідні для розслідування зазначених категорій справ.

підстави

Підставою цього виду звільнення від кримінальної відповідальності є сукупність таких умов:

1) особа вчинила злочин вперше;

2) діяння належить до злочинів невеликої тяжкості (при цьому не вимагається, щоби ними були так звані злочини приватного обвинувачення);

3) особа, яка вчинила такий злочин, примирилася з потерпілим;

4) вона відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

При цьому не вимагається, щоб суб’єкт, який вчинив злочин, щиро покаявся і активно сприяв розкриттю злочину.

Про поняття злочину невеликої тяжкості див. ст. 12 та коментар до неї, про поняття вчинення злочину вперше, відшкодування завданих збитків та

усунення заподіяної шкоди – коментар до ст. 45.

Відшкодування завданої шкоди в плані ст. 46 має бути повним і достатнім.

Ці критерії визначаються за угодою потерпілого, який пропонує конкретні форми та механізми відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної

шкоди, та особи, яка вчинила злочин.

У разі наявності декількох потерпілих винний може бути звільнений від кримінальної відповідальності за ст. 46 за умови досягнення ним примирення

з кожним із потерпілих і відшкодування кожному із них завданих збитків або усунення заподіяної шкоди.

Особливістю передбаченого ст. 46 звільнення від кримінальної відповідальності є те, що для його застосування вимагається не лише

позитивна посткримінальна поведінка винного, а й добровільне волевиявлення потерпілого.

Якщо заподіяна злочином шкода повністю відшкодована, проте примирення потерпілого з винним не відбулося, останній не може бути звільнений від кримінальної відповідальності за ст. 46.

примирення

Під примиренням розуміється добровільна відмова потерпілого від поданої ним заяви про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка

вчинила злочин (у тому разі, коли справу ще не порушено), або прохання закрити вже порушену щодо винного кримінальну справу. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням.

Факт примирення потребує відповідного про’ цесуального закріплення у матеріалах справи. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням.

Мотиви, якими керується потерпілий, погоджуючись на примирення (жалість, релігійні переконання, сподівання на дружбу, бажання поліпшити своє

майнове становище тощо), для застосування ст. 46 значення не мають. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням.

При цьому не є важливим також, хто саме виступив ініціатором примирення (винний, потерпілий, їхні знайомі, працівники правоохоронних

органів). Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

потерпілий

Примирення має відбутись саме з потерпілим, а не з іншими особами, які беруть участь у кримінальному процесі.

Потерпілий – це фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і яка визнана потерпілим постановою органу дізнання, слідчого, судді або ухвалою суду. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, права потерпілого мають його близькі родичі, які в установленому порядку визнані потерпілими. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

Не є потерпілими у кримінально-процесуальному аспекті юридичні особи, які, у разі заподіяння їм майнової шкоди, визнаються цивільними позивачами. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

Угоду про примирення з особою, яка вчинила злочин, неповнолітній потерпілий віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років може укласти лише за згодою своїх батьків (усиновителів) або піклувальників. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

Вказану угоду від імені неповнолітнього потерпілого, який не досяг п’ятнадцяти років, закон дозволяє укладати лише його батькам (усиновителям)

або опікунам, які у кримінальному процесі визнаються його законними представниками. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.