Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів.

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів1. Продовження, зміна або припинення застосування

примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за

заявою представника психіатричного закладу (лікаря-

психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, до якої

додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів.

Юридическая помощь, защита

2. Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6

місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну застосування такого заходу.

У разі відсутності підстав для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру представник психіатричного закладу (лікар

психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить

обґрунтування про необхідність продовження застосування примусового заходу медичного характеру.

У разі необхідності продовження застосування примусового заходу медичного характеру понад 6 місяців представник психіатричного закладу (лікар-

психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, повинен направити до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження застосування примусового заходу.

До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування про необхідність продовження надання особі такої психіатричної допомоги.

В подальшому продовження застосовування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.

3. У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати п на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом.

4. У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання особи, які вчинили злочини у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановленя вироку, підлягають покаранню на загальних засадах, а особи, які захворіли на психічну хворобу під час відбування покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання.

Коментар ст. 95

1. Ст. 95 передбачає можливість продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру.

Таким чином, суд не лише застосовує, а й контролює весь процес надання особі психіатричної допомоги у кримінально-правовому порядку.

Рішення з цих питань приймається судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який падає особі таку психіатричну допомогу.

До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів

Комісія лікарів-психіатрів – це двоє чи більше лікарі в-психіатрів, які колегіальне приймають рішення з питань, пов’язаних з поданням психіатричної допомоги.

Відповідно до закону кожний хворий не рідше одного разу на 6 місяців оглядається комісією лікарів-психіатрів того психіатричного закладу, де він перебуває на лікуванні, з метою визначення його психічного-стану і вирішення питання про можливість зміни виду цього лікування або його припинення.

Якщо у стані хворого відбудуться істотні зміни, представник психіатричного закладу подає до суду заяву разом з зазначеним висновком комісії лікарів-психіатрів.

2. Зміна примусового заходу медичного характеру може полягати у переведенні хворого для продовження обов’язкового лікування, наприклад, із психіатричного закладу з посиленим наглядом до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Підставою для такого переведення є зміна стану здоров’я хворого, внаслідок чого він стає менш суспільне небезпечним, ніж раніше.

Так само (але у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я – виникненням небезпечного марення, агресивності та неможливістю у звичайних умовах

убезпечити від нього інших громадян) може виникнути необхідність у госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом хворого,

якому до цього надавалася у примусовому порядку амбулаторна психіатрична допомога.

Адміністрація психіатричного закладу за відсутності рішення суду не має права на свій розсуд припинити обов’язкове лікування.

Підставою для припинення чи зміни примусових заходів медичного характеру є видужання особи або значне поліпшення її психічного стану, коли це

виключає суспільну небезпеку хворого, незалежно від терміну його перебування у психіатричному закладі.

При цьому тяжкість раніше вчиненого особою діяння значення не має.

Передача родичам або опекунам

3. Згідно з ч. З ст. 95 суд може передати психічно хворого на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом, що не є примусовим заходом медичного характеру.

4. Якщо застосування примусових заходів медичного характеру припиняється через видужання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на

психічну хворобу до постановлення вироку, вони підлягають покаранню на загальних засадах, а особи, які захворіли на психічну хворобу під час

відбування покарання, можуть підлягати подальшому відбуванню покарання.

При цьому у випадках спливу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, скасування кримінального закону, наявності акта про

амністію та інших підстав, передбачених законом, за згодою особи, щодо якої розглядається справа, коли така згода необхідна, суд закриває кримінальну справу.

Провадженню по застосуванню примусових заходів медичного характеру властиві особливі завдання, спеціальний предмет доказування, особливе процесуальне становище ряду його учасників, особливості змісту і форми деяких процесуальних рішень тощо

5. Провадженню по застосуванню примусових заходів медичного характеру властиві особливі завдання, спеціальний предмет доказування, особливе

процесуальне становище ряду його учасників, особливості змісту і форми деяких процесуальних рішень тощо.

Не лише підстави застосування примусових заходів медичного характеру, а й порядок досудового слідства та судового розгляду в справах щодо осіб,

визнаних неосудними, або таких, які захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину, підстави й порядок скасування (припинення) або зміни

таких заходів, а також відновлення справ щодо осіб, до яких було застосовано ці заходи, передбачені кримінально-процесуальним законодавством.

Крім того, це законодавство регламентує порядок звільнення засудженого від відбування покарання в разі його хронічного психічного захворювання, яке

перешкоджає відбуванню покарання і водночас надає суду право застосовувати до такої особи примусові заходи медичного характеру або передати й на

піклування органів охорони здоров’я.

Але якщо така особа була засуджена до виправних робіт чи штрафу, то суддя у всіх випадках виносить постанову про звільнення її від подальшого відбування покарання.

Кримінально-процесуальним законодавством вирішуються також питання, пов’язані із застосуванням примусових заходів медичного характеру щодо осіб,

які захворіли на хронічне психічне захворювання під час відбування покарання.

Справи про діяння неосудних (обмежено осудних) осіб за наявності обставин, передбачених ст. 6 КПК, а також у разі недоведеності їх участі у вчиненні

суспільно небезпечного діяння, або якщо суд визнає застосування примусових заходів медичного характеру недоцільним, підлягають закриттю.

У випадках, коли особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності (обмеженої осудності) або захворіла на психічну хворобу після

вчинення зло чину, видужала до винесення судового рішення чи її психічний стан змінився настільки, що вона перестала бути небезпечною для суспільства,

до неї не можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

У разі закриття судом справи щодо неосудного (обмежено осудного) про це повідомляють органи охорони здоров’я для здійснення необхідного

лікарського нагляду. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Обгрунтований висновок експерта – Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

6. Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише за наявності у справі обґрунтованого висновку судово-психіатричної експертизи про характер

і тяжкість захворювання та заходи, які потрібно застосувати до хворої особи. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Експерт не має права давати висновок з юридичних питань: про осудність, неосудність і обмежену осудність, винність, суспільну небезпечність особи,

застосування до неї примусових заходів медичного характеру, визначення виду психіатричного закладу, а також про передачу особи на піклування

родичам чи опікунам з обов’язковим лікарським наглядом за нею. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Вирішення цих питань належить до компетенції суду. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Тривалість, підстави для припинення – Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

7. Суд визначає лише вид примусового заходу, але не строки, його тривалість і підстави для припинення залежать від психічного стану хворого,

особливостей перебігу захворювання. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Примусові заходи медичного характеру тривають доти, доки хворий не перестане бути небезпечним для оточуючих. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

8. Оскільки примусові заходи медичного характеру обмежують свободу особи, її тримання у психіатричному закладі за рішенням органів попереднього

розслідування чи суду за своїм характером і значенням прирівнюється законом до тримання під вартою і зараховується до строку покарання день за день. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.