Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

Contents

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії

інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення

авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, –

Юридическая помощь, защита

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або

позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або

організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, –

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до

шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та

знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Коментар до ст.177:

Об’єктом злочину є права інтелектуальної власності

1. Об’єктом злочину є права інтелектуальної власності щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських пропозицій.

ознакою злочину є потерпілий

2. Обов’язковою ознакою злочину є потерпілий. Ним можуть бути:

а) винахідник, який створив винахід чи корисну модель;

б) автор промислового зразка;

в) автор топографії інтегральної мікросхеми;

г) автор сорту і власник патенту на сорт рослин;

д) їх правонаступники, а також

е) автор раціоналізаторської пропозиції.

Предметом злочину є відповідні результати творчої діяльності людини

3. Предметом злочину, передбаченого ст. 177, є відповідні результати творчої діяльності людини: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, раціоналізаторські пропозиції.

Винахід і корисна модель – це результати творчої діяльності у будь-якій галузі технології.

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), а також спосіб, а об’єктом корисної моделі – конструктивне виконання пристрою.

Селекційне досягнення в галузі племінного тваринництва – група племінних тварин, створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності, яка має нові корисні господарські ознаки і стійко передає їх нащадкам,- також належить до винаходу.

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Ним може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Топографія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми

– мікроелектронного виробу кінцевої або проміжної форми, призначеного для виконання функцій електронної схеми, елементи і з’єднання якого

неподільно сформовані в середині і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення, – та з’єднань між ними.

Сорт рослин

– окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

  • може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності цього генотипу або комбінації генотипів;
  • може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
  • може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.
Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності

і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалу.

Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

Не визнаються раціоналізаторськими пропозиції, які знижують надійність та інші показники якості продукції або погіршують умови праці, якість робіт, а

також викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього природного середовища.

Право авторства власника об’єкта промислової власності, його інші особисті, а також майнові права закріплюються охоронним документом (патентом або свідоцтвом).

Не є предметом цього злочину, зокрема:

  • “ноу-хау”;
  • знаки для товарів і послуг;
  • фірмові найменування;
  • твори науки, літератури, мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми мовлення, кваліфіковані зазначення походження товару.

Умисне порушення авторського права і суміжних прав, права на використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового

(зареєстрованого) найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, а також

незаконне використання “ноу-хау”, яке становить комерційну таємницю, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності, кваліфікуються, відповідно, за статтями 176, 229 або 231.

злочин передбачає суспільно небезпечні дії

4. З об’єктивної сторони розглядуваний злочин передбачає суспільно небезпечні дії, їх наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди у

значному (ч. 1 ст. 177) розмірі, а також причиновий зв’язок між вказаними діями та їх наслідками. Визначення розмірів матеріальної шкоди (значного, великого та особливо великого) дається у примітці до ст. 176.

Відповідно до законодавства України при визначенні матеріальної шкоди, завданої діями, передбаченими ст. 177, слід враховувати як прямі збитки, так і неодержані доходи (упущену вигоду).

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, яке не потягло вказаних наслідків, тягне адміністративну відповідальність за ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і

технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого

порядку тягнуть за собою адміністративну відповідальність за ст. 1041 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

Крім того, право інтелектуальної власності захищається у цивільно-правовому і господарсько-правовому порядку.

три можливі форми злдочину

Цей злочин може бути вчинений у трьох можливих формах:

1) незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції;

2) привласнення авторства на них;

3) інше умисне порушення права на ці об’єкти.

Поняття використання щодо різних видів предмета злочину має свою специфіку.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються:

а) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу,

у т. ч. через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

б) застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те,

що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Використання промислового зразка – це виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого

виробу, пропонування для продажу, у т. ч. через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Під використанням топографії інтегральних мікросхем (ІМС) слід розуміти:

а) копіювання топографії IMC;

б) виготовлення IMC із застосуванням даної топографії;

в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC;

г) ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну територію України;

д) пропонування для продажу, у т. ч. через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях IMC, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Використання сорту рослин – це виробництво насіння з метою його відчуження, доведення його до посівних кондицій для розмноження, продаж

або інше введення в обіг, ввезення з-за кордону, зберігання насіння для зазначених цілей, застосування як батьківської форми для одержання насіння.

Використання раціоналізаторської пропозиції означає її застосовування юридичною особою, яка визнала пропозицію

раціоналізаторською, у будь-якому обсязі за умови добросовісного заохочення нею її автора.

Використання прав, наданих патентом (свідоцтвом), здійснюється в межах, передбачених законодавством. Будь-яка особа не може використовувати

запатентований (зареєстрований) винахід (корисну модель, сорт тощо) без згоди власника патенту. Але, як правило, не визнається незаконним

використання їх без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія), а також у деяких інших випадках.

Загалом питання про те, законним чи незаконним є таке використання стосовно кожного окремого об’єкта промислової власності слід визначати на

підставі аналізу відповідних законів, які регулюють права власників відповідних патентів або інших документів, що засвідчують виключне право власності на ці об’єкти.

Оскільки власник патенту може передати право власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок тощо) лише на підставі закону чи договору, то

незаконне, тобто вчинене завідомо в обхід закону чи на порушення відповідного договору, набуття права власності на них будь-яким шляхом (у т.

ч. шляхом вимагання або шахрайства), має кваліфікуватися за ст. 177 як привласнення авторства на них.

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Під іншим умисним порушенням права на ці об’єкти, крім незаконного їх використання та привласнення авторства на них, у ст. 177 слід розуміти,

зокрема, незаконну заборону власнику патенту на винахід (корисну модель), промисловий зразок, власнику зареєстрованої топографії інтегральної

мікросхеми передавати на підставі договору право власності на них іншим особам, або надавати іншим особам дозвіл (ліцензію) на їх використання відповідно до ліцензійного договору.

Склад цього злочину сформульовано як матеріальний: злочин вважається закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у значному розмірі.

Суб’єкт, суб’єктивна сторона і кваліфікуючі ознаки

5. Суб’єкт, суб’єктивна сторона і кваліфікуючі ознаки цього злочину є аналогічними з суб’єктом, суб’єктивною стороною і кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ст. 176 (див. пункти 5 – 7 коментарю до цієї статті).

Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Конституція України (статті 41, 54). Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р., переглянута в м. Женеві 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 1978 р. і 19 березня

1991 р. Україна приєдналася до Конвенції 2 серпня 2006 р. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (глава 36).Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (глава 16). Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (розділ V1).Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про племінну справу у тваринництві” в редакції від 21 грудня 1999 р. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 2000 р. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції від 17 січня 2002 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Закон України “Про насіння і садивний матеріал” від 26 грудня 2002 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене Указом Президента

України N 479/92 від 18 вересня 1992 р. (ст. 9).Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Женевський акт Гаазької конвенції про міжнародну реєстрацію промислових знаків від 2 липня 1999 р. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Женевський договір про патентне право від 1 червня 2000 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України N 197 від 15 березня 2002 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Правила розгляду заявки на промисловий зразок. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України N 198 від 18 березня 2002 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності. Затверджена наказом Міністерства

освіти і науки України N 247 від 22 квітня 2005 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки

України N 260 від 18 квітня 2002 р.Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Автор: Адвокат з кримінальних справ

Допомога адвоката на досудовому слідстві, в суді, прокуратурі, поліції. кримінальні та цивільні провадження. Предварительна юридична консультація безкоштовно. Харків, Харківська область. Правовий захист по справам о злочинах проти життя та здоров"я особи, по справам о злочинах проти власності, в сфері обігу наркотичних засобів.